Algemene voorwaarden platform.

Artikel 1 Definities

1.1  Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden;
1.2  Betrokkene – een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4
onder 1 AVG;
1.3  Opdrachtgever – de partij met wie Qii een overeenkomst aangaat of is aangegaan;
1.4  Klant – woningzoekenden en bewoners;
1.5  Partijen – Qii en Opdrachtgever gezamenlijk of afzonderlijk als partij;
1.6  Dienst – alle werkzaamheden die voorwerp zijn van een overeenkomst of (andere) rechtsverhouding tussen Qii en Opdrachtgever, alsmede alle daarbij vervaardigde materialen en resultaten die aan Opdrachtgever daarbij worden geleverd;
1.7  Qii – de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Qii B.V. en alle overige Nederlandse deelnemingen, waarin Qii B.V. direct of indirect een meerderheidsbelang, c.q. zeggenschap heeft of het management voert;
1.8  Intellectuele eigendomsrecht – alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en rechten op know how en eenlijnsprestaties;
1.9 Offline – het verrichten van (rechts)handeling(en) op iedere wijze anders dan via het internet;
1.10 Online – het verrichten van (rechts)handeling(en) via het internet zonder dat sprake is van persoonlijke communicatie tussen partijen;
1.11 Overeenkomst – de afspraken tussen Qii en cliënt op grond waarvan Qii diensten aan cliënt levert;
1.12 Platform – de door Qii geëxploiteerde en nog te exploiteren website(s), de daaraan verbonden e-mail(notificatie), (web)applicaties en andere vormen van publicatie in diverse media.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het afnemen van alle diensten die worden aangeboden door Qii op of via het Platform of diensten die door Qii op andere wijze worden aangeboden;
2.2 Deze algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst;
2.3 Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen;
2.4 Door een dienst af te nemen via de webapplicatie aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden;
2.5 Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Qii, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
2.7 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Qii schriftelijk zijn aanvaard;
2.8 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht worden genomen;
2.9 Qii heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. Qii kan (delen van) de diensten, die aangeboden worden, veranderen. Alleen de meest recente voorwaarden zijn van toepasing. Daarom raden wij de Opdrachtgever aan regelmatig de voorwaarden na te kijken. Wijzigingen worden gemeld op de webapplicatie en worden als effectief beschouwd 5 dagen nadat ze op de applicatie zijn gemeld of aan de Opdrachtgever per e-mail of post bekend zijn gemaakt. Als de Opdrachtgever de webapplicatie en de diensten na aanpassing op deze overeenkomst of verandering(en) in het dienstenaanbod blijft gebruiken c.q. blijft afnemen, stemt de Opdrachtgever in met deze herziening(en) of verandering(en) en is hij daaraan gebonden.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst

3.1 Qii zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Qii het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
3.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Qii aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Qii worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Qii zijn verstrekt, heeft Qii het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Qii de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de tot dusverre verschuldigde kosten van de voorafgaande fase heeft betaald;
3.6 De Opdrachtgever heeft de volle verantwoording over de inhoudelijke aspecten c.q. de geleverde gegevens. Qii neemt hierin geen enkele verantwoording en is ook niet aansprakelijk voor fouten en onjuistheden in de geleverde gegevens;
3.7 Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Qii zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Qii de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Qii daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;
4.4 In afwijking van lid 3 zal Qii geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Qii kunnen worden toegerekend.

Artikel 5 Contractduur

5.1 De overeenkomst tussen Qii en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Qii derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Opschorting en beëindiging

6.1 Zowel Opdrachtgever als Qii kunnen een overeenkomst ontbinden indien de andere partij een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is kan een Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld;
6.2 Qii is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tot betaling van enige vergoeding aan Opdrachtgever te beëindigen in het geval:
I. Het faillissement of de surseance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken dan wel de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken;
II. Opdrachtgever handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
III. Opdrachtgever aan Qii onjuiste informatie heeft verstrekt die relevant is voor de uitvoering van de dienstverlening door Qii;
IV. Opdrachtgever verplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met Qii na ingebrekestelling niet nakomt;
V. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen;
6.3 Indien Qii een verplichting uit de overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd zijn daartegenover staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming geen opschorting rechtvaardigt;
6.4 Qii is gerechtigd om het verlenen van de dienst tijdelijk op te schorten indien Opdrachtgever een of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst toerekenbaar niet (behoorlijk) nakomt. Qii zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks redelijkerwijs niet van Qii verlangd kan worden. De verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de opschorting bestaan.

Artikel 6 Opschorting en beëindiging

6.1 Zowel Opdrachtgever als Qii kunnen een overeenkomst ontbinden indien de andere partij een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is kan een Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld;
6.2 Qii is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tot betaling van enige vergoeding aan Opdrachtgever te beëindigen in het geval:
I. Het faillissement of de surseance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken dan wel de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd of uitgesproken;
II. Opdrachtgever handelingsonbekwaam is, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
III. Opdrachtgever aan Qii onjuiste informatie heeft verstrekt die relevant is voor de uitvoering van de dienstverlening door Qii;
IV. Opdrachtgever verplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met Qii na ingebrekestelling niet nakomt;
V. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen;
6.3 Indien Qii een verplichting uit de overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd zijn daartegenover staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming geen opschorting rechtvaardigt;
6.4 Qii is gerechtigd om het verlenen van de dienst tijdelijk op te schorten indien Opdrachtgever een of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst toerekenbaar niet (behoorlijk) nakomt. Qii zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks redelijkerwijs niet van Qii verlangd kan worden. De verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de opschorting bestaan.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;
7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Qii, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
7.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen het honorarium en de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht;
7.4 Indien Qii met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Qii niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van inkoop van diensten en grondstoffen, lonen of stijging door inflatie et cetera, of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum;
8.2 Betaling dient te geschieden doormiddel van overmaking, al dan niet via automatische incasso, ten gunste van een door Qii aan te wijzen bank- en/of girorekening;
8.3 Betaling kan ook plaatsvinden door verrekening vanuit Qii in de door Qii aangegeven gevallen;
8.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Qii gerechtigd, nadat Opdrachtgever een laatste termijn is gesteld van 14 dagen om aan zijn algehele betalingsverplichting te voldoen, deze zonder nadere ingebrekestelling en sommatie in rechte te betrekken;
8.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het voorafgaande lid bepaalde termijn heeft betaald, is Qii gerechtigd wettelijke rente te berekenen;
8.6 In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Qii aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is Opdrachtgever aan de Qii (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
a. Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Qii aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtgever wordt voldaan.
b. Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de Qii in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 50,– voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur;
8.7 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op. Daarnaast zal elke betaling door de Opdrachtgever plaatsvinden zonder enige verrekening en als eerste strekken, ongeacht de betalingsomschrijving, ter voldoening van de eventueel nog te betalen rente en incassokosten waarna het in mindering gebracht zal worden op de factuur waarvan de betalingstermijn het meest is overschreden.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een aanduiding omtrent intellectuele (eigendoms-) rechten in de door Qii ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde diensten zonder voorafgaande toestemming te wijzigen of te verwijderen;
9.2 Deze Overeenkomst beoogt geen wijziging tot stand te brengen in aanspraken van partijen of derden op intellectuele eigendomsrechten. Zonder andersluidende afspraken blijft ieder der partijen, of de licentiegevers van partijen, bij uitsluiting gerechtigd tot de intellectuele eigendomsrechten van al hun werken, waaronder software en documentatie, inclusief alle uitbreidingen, wijzigingen, verbeteringen en afgeleide werken daarvan.
9.3 Ieder der partijen (“de Vrijwarende Partij”) vrijwaart de ander partij (“de Gevrijwaarde Partij”) van rechtsvorderingen van derden die er op zijn gebaseerd dat het gebruik door de Gevrijwaarde Partij van door de Vrijwarende Partij geleverde of ter beschikking gestelde software, hardware of andere zaken inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de betreffende derde, behoudens voor zover de inbreuk is veroorzaakt doordat de Gevrijwaarde Partij haar verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt. Voorwaarde voor deze vrijwaring is dat de Gevrijwaarde Partij de Vrijwarende Partij in het voorkomende geval direct schriftelijk op de hoogte stelt van de claim van de derde en de afhandeling van de claim, waaronder begrepen het eventueel treffen van een schikking, overlaat aan de Vrijwarende Partij.
9.4 Zowel Klant als Qii is gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming in publicaties of reclame-uitingen melding te maken van het bestaan van de Samenwerking.

Artikel 10 Privacy

10.1 Partijen zijn ten aanzien van de persoonsgegevens van betrokkenen beide aan te merken als Verwerker en/of Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beide partijen zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op hen op grond van de AVG rustende verplichtingen verwerken. Indien Partijen verplicht zijn een Verwerkersovereenkomst te sluiten, zullen zij hier toe over gaan;
10.2 Qii verplicht zich tot het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of beschadiging of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Qii is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit (de inhoud van) de door opdrachtgever en/of betrokkene verstrekte (persoons)gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Qii voor alle aanspraken van derden verband houdende met of voortvloeiende uit (de inhoud van) de door opdrachtgever en/of betrokkene verstrekte (persoons)gegevens.
11.2 Indien Qii aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
11.3 Qii is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Qii is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
11.4 Indien Qii aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Qii beperkt tot het bedrag dat Qii voor de verrichte werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening heeft gebracht;
11.5 De aansprakelijkheid van Qii is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval;
11.6 Qii is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;
11.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Qii aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Qii toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Qii is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
11.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Qii.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 Opdrachtgever vrijwaart Qii voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Qii toerekenbaar is. Indien Qii uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Qii zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 13 Overmacht
13.1 De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;
13.2 Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
13.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Qii of Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Qii of Opdrachtgever niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Qii partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft;
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Qii is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Qii het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.